Reklamačný poriadok

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka
 

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov, tj. počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov akosť a vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré predávajúci opísal alebo ktoré spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.
 3. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.
 4. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. Ak Spotrebiteľ neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o odstrániteľnú vadu.
 7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 8. Nároky zo zodpovednosti za vady môže spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho zaslaním alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru na adrese sídla alebo ktorejkoľvek predajne predávajúceho alebo zaslaním reklamácie na e-mailovú adresu info@simpledesign.sk. Spolu s popisom vady spotrebiteľ predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho dodatočne meniť; to neplatí, ak spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 9. Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.
 10. Predávajúci spotrebiteľovi na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.
 11. Predávajúci spotrebiteľovi písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku spotrebiteľa, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Po vybavení reklamácie predávajúci spotrebiteľovi písomne potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 12. Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy tovaru, môže ju predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Odborné posúdenie je oprávnená vydať aj osoba určená výrobcom na vykonávanie záručných opráv. takouto osobou je spoločnosť vybraná predávajúcim. Odborné posúdenie bude odoslané alebo doručené spotrebiteľovi v zákonom stanovenej lehote s predpísanými náležitosťami.
 13. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie resp. technické zhodnotenie tovaru. v prípade reklamácie tovaru po 12 mesiacoch od kúpy má spotrebiteľ, možnosť zaslať reklamáciu, ktorá bola predávajúcim odborne posúdená ako neopodstatnená, na odborné posúdenie autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe alebo osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“ ), prípadne znalcovi podľa vlastného uváženia.
 14. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, t. j. účelne vynaložené náklady, (úhrada za vyhotovenie odborného posudku, úhrada poštovného, atď.). Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 15. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru resp. odborné posúdenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.
 16. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu predávajúci spotrebiteľovi preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.
 17. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru spotrebiteľovi k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy spotrebiteľovi alebo spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý spotrebiteľ oznámi predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu spotrebiteľa. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou predávajúceho.
 18. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť že pri objednávaní tovaru alebo vyhotovenia diela je nutné, aby zvolený typ, tvar a veľkosť presne zodpovedali potrebám kupujúceho. Kupujúci pred objednaním tovaru alebo vyhotovenia diela vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a najmä spôsob ošetrovania.
 19. Kupujúci berie na vedomie, že po celú dobu používania tovaru alebo objednaného diela je nevyhnutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám jeho používania, ošetrovania a starostlivosti oň. Rovnako je nevyhnutné pri používaní tovaru alebo vyhotoveného diela vyhýbať sa všetkým faktorom nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť tovaru alebo vyhotoveného diela, napr. nadmerná intenzita používania tovaru alebo vyhotoveného diela, používanie tovaru alebo vyhotoveného diela na nevhodné účely a pod. Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru alebo vyhotoveného diela a jeho funkčnosti je časté striedanie a jeho pravidelná riadna a správna údržba a starostlivosť. Nesprávna alebo nedostatočná údržba a starostlivosť totiž podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Prostredníctvom informačného letáku, ktorý je pribalený v každej objednávke, predávajúci poskytne kupujúcemu dostatočné množstvo informácií potrebných pre správnu starostlivosť.
 20. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemusí zodpovedať za tovar bez vád po dobu 24 mesiacov, tj. počas zákonom stanovenej záručnej doby, pokiaľ bude odborným posúdením zistené, že tovar alebo vyhotovené dielo bolo nesprávne používané a nesprávne a nedostatočne ošetrované v rozpore s účelom využitia a pravidlami riadneho ošetrovania a starostlivosti.
 21. Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.
   

IX. Alternatívne riešenie sporov
 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota nepresahuje 20 eur. návrh na začatie ars sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu, ktorými môžu byť napríklad poplatky za doručenie písomnosti poštovou zásielkou, znáša každá zo strán sporu samostatne. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.